Domov > UPRAVA PARKA > Navodila za snemanje

Navodila za snemanje

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh) je javni prostor za oddih in razvedrilo. Kot zavarovano območje narave je prednostno namenjen varovanju naravnih vrednot, ohranjanju in izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti in ohranjanju krajinske pestrosti.

Vse dejavnosti na zavarovanem območju morajo biti zato za obiskovalce in naravo čim manj moteče in združljive z varstvenimi cilji krajinskega parka.

Pred snemanjem
V kolikor želite snemati znotraj območja Krajinskega parka, morate:

1. najprej pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljalca površine, kjer bo snemanje potekalo

Na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana je treba pridobiti predhodno dovoljenje, ki ga na podlagi oddane vloge izda Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.
Napotila za prijavo javnih prireditev in pridobitev dovoljenj oziroma dokumentacije na javni površini v lasti ali upravljanju MOL.

2. pridobite soglasje za izvedbo snemanja od Zavoda RS za varstvo narave

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovano območje, kjer je obvezno pridobiti predhodno soglasje Zavoda RS za varstvo narave. Ta na podlagi prejete vloge za pridobitev soglasja presodi ali vaš dogodek ni v nasprotju z varstvenim režim, cilji in namenom krajinskega parka in poda usmeritve za njegovo primerno izvedbo.

Vlogo za pridobitev soglasja je potrebno oddati vsaj en mesec pred datumom začetka snemanja.

Naslov za oddajo vloge: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na: zrsvn.oelj@zrsvn.si.

Sestavni del vloge so:

- podatki o snemalcu (naziv, sedež, kontakt)
- načrt transporta snemalne ekipe in opreme (označeno na karti – načrt dostavnih poti, lokacija parkiranja, tip vozila)
- namen snemanja in kje se bodo posnetki uporabljali
- tehnika snemanja (samo v primeru uporabe zvočnih in svetlobnih efektov)
- načrt v primeru zapor snemalnega območja (trajanje z uro začetka in konca ter lokacije zapore)
- točna lokacija snemanja (označena na karti)
- predviden datum in ura začetka ter konca snemanja
- število udeležencev v času snemanja
- v primeru postavitve začasnih objektov (npr. scene, snemalnih rekvizitov), njihovo količino, velikost in lokacijo.

Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij, o pričetku snemanja čim prej oziroma vsaj dan prej obvestite upravljalca krajinskega parka (info.kptrsh@vokasnaga.si). Z njim se lahko posvetujete tudi o konkretni izvedbi snemanja na terenu v skladu z odlokom KP TRŠh.

3. Med snemanjem

- z vozili ne smete zapuščati dostavnih poti in parkirati izven njih (v naravnem okolju je po 28.b členu Zakona o ohranjanju narave prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila);
- čim bolj se prilagodite obiskovalcem krajinskega parka;
- na vidnem mestu zagotovite opozorilni napis (namen in trajanje zapore) v primeru zapor oz. osebo, ki skrbi za komunikacijo z naključnimi obiskovalci.

4. Po snemanju - ne puščajte sledi
Stanje, ki po snemanju ostane na terenu, je obraz odgovornosti do narave in ostalih uporabnikov prostora. Zato po zaključku snemanja v najkrajšem možnem času pospravite snemalni prostor in ga povrnite v prvotno stanje. Nekaj smernic za izvedbo smo zapisali v prispevku Označevanje začasnih poti brez sledi
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naš elektronski naslov info.kptrsh@vokasnaga.si.

Pravne podlage:
- Zakon o ohranjanju narave : Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – popr., 119/02, NPB1, 22/03 – UPB1, NPB2, 41/04, NPB3, 96/04 – UPB2, NPB4, 61/06 – ZDru-1, NPB5, 8/10 – ZSKZ-B, NPB6, 46/14, NPB7, 21/18 – ZNOrg, NPB8, 31/18 in NPB9
- Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib


JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.