Domov > UPRAVA PARKA > Naravovarstveni nadzor

Naravovarstveni nadzor

Naravovarstveni nadzor je neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem prepovedi zakona o ohranjanju narave (ZON) in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki ga poleg inšpektorjev izvajajo naravovarstveni nadzorniki (155. člen ZON).

Stalna prisotnost naravovarstvenih nadzornikov na terenu je ključna za neposredno spremljanje stanja, nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov in izmenjavo informacij. Ob tem ozaveščajo obiskovalce, hitreje zaznajo težave in lahko hitro ukrepajo. Naravovarstveni nadzorniki so za to delo posebej usposobljeni in imajo pooblastilo ministra, pristojnega za ohranjanje narave po Zakonu o ohranjanju narave.

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib deluje naravovarstvena nadzornica, poleg nje imajo pooblastila za izvajanje naravovarstvenega nadzora tudi ostali zaposleni v Službi Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.


Naravovarstveni nadzorniki imajo službeni znak in izkaznico ter predpisano uniformo. Pri opravljanju svojega dela lahko ugotavljajo istovetnost fizičnih oseb in dokumentirajo dejansko stanje storjene kršitve. Ustavijo lahko voznika, od njega zahtevajo dokumente in/ali zasežejo vozila na motorni pogon (153.a člen ZON) ter zasežejo predmete, ki so uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom. V nekaterih posebej določenih primerih lahko izterjajo globo na mestu storitve prekrška.

Prostovoljni nadzorniki so opremljeni z izkaznico in uniformo ter imajo enake pristojnosti kot naravovarstveni, razen izterjave globe ter ustavitve voznikov, zahteve za dokumente ter zasegov vozil in predmetov. Svoje delo opravljajo prostovoljno.

Izvajanje naravovarstvenega nadzora je organizirano v javnih zavodih in pri koncesionarjih, ki upravljajo z zavarovanimi območji, ter na Zavodu za gozdove Slovenije.

Pravne podlage:
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04, 46/14 in 31/2018)
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US)
Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15, 25/17),
Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 41/15, 64/17),
Več informacij na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor - Neposredni nadzor v naravi.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.