Domov > VARSTVO NARAVE > Poročila, predstavitve in raziskovalno delo

Poročila, predstavitve in raziskovalno delo

Varstvo narave je izrazito inderdisciplinarno in vključuje znanja številnih elementarnih ved ter drugih pridobljenih veščin. Učinkovito je lahko le ob zares dobrem poznavanju območja, vplivov nanj in razumevanju potreb deležnikov, ki posledično sooblikujejo smernice varstva narave. Dobro sodelovanje različnih institucij in strokovnjakov ter lastnikov zemljišč v krajinskem parku, in izmenjava informacij med njimi je tako ključna za informirano upravljanje zavarovanega območja.

Naravo praviloma varujemo preko varstva ogroženih in redkih vrst organizmov, habitatov, genskih virov in ohranjanja procesov. Za uspešno varstvo posameznih vrst je ključno poznavanje njihove ekologije, razširjenosti in populacijskih trendov. Zbiranje, obdelava in analiza bioloških podatkov so ključnega pomena za učinkovito upravljanje območja. Reprezentativni in kakovostni podatki nam omogočajo vpogled v stanje narave in so osnova za večletne monitoringe. Rezultati monitoringov nam nudijo osnovo za oblikovanje smernic za nadalnje ukrepanje.

Služba Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je s svojim delom pričela leta 2018.
Pred tem letom so bile opravljene inventarizacije dvoživk (Lešnik, 2003), flore (Jogan, 2003), hroščev (Vrezec in sod., 2013; Vrezec in sod., 2014), ptic (DOPPS, 2005) ter popisi in njihovi pregledi za skupino kačjih pastirjev (Kiauta, 2014), metuljev, dvoživk (Lešnik in sod., 2016), močvirske sklednice (Herpetološko društvo, 2013; Lešnik in sod., 2016) idr. plazilcev (Krofel in sod., 2009), netopirjev (Gojznikar in sod., 2015; Zidar & Krivec, 2016), ptic (Tome in sod., 2011; Šumrada, 2013), rib (Šumer in sod., 2004; ZZRS, 2004) ter zavarovanih negozdnih habitatnih tipov (Erjavec in sod., 2009). Dostopni so bili tudi posamezni podatki v zaključnih strokovnih delih, številnih revijah, strokovnih in znanstvenih člankih.

Navkljub navedenemu je bilo poznavanje živega sveta še vedno zelo nepopolno, večina podatkov je bila pridobljena nesistematično. V Službi Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bomo z načrtnim in sistematičnim pridobivanjem bioloških podatkov kontinuirano izpopolnjevali in posodabljali njihovo bazo.


Predstavitve in predavanja o tematikah z območja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib:

Leta 2018 je v Švicariji v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije, DKAS, potekal strokovni posvet »Misliti Tivoli«. Posnetke predstavitev vseh devetih sodelujočih panelistov, nagovore in razpravo si lahko ogledate tukaj.

Aktualna poročila popisov in inventarizacij na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib:

Strokovna raziskovalna dela, ki so bila v zadnjem obdobju opravljena na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib:

Diplomska, magistrska, doktorska dela, ki obravnavajo območje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib:

Nabor tem za pripravo strokovnih raziskovalnih in zaključnih strokovnih del, vezanih na območje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib:


Viri:

- DOPPS, 2005. Inventarizacija ptic v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zaključno poročilo.
- Erjavec, D., Govedič, M., Grobelnik, V., Jakopič, M., Trčak, B., 2009. Monitoring zavarovanih negozdnih habitatnih tipov v Mestni občini Ljubljana. Končno poročilo.
- Jogan, N., 2003. Inventarizacija flore dveh zavarovanih območij na Rožniku. Poročilo.
- Gojznikar, J., Krivec, N., Zidar, S., 2015. Projekt Netopirji - skrivnostni Ljubljančani. Končno poročilo.
- Herpetološko društvo, 2013. Izboljšanje habitata močvirske sklednice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zaključno poročilo.
- Kiauta, B., 2014. Zametki za favno kačjih pastirjev (Insecta: Odonata) mesta Ljubljana, Slovenija. Natura Sloveniae 16(1): 15-40.
- Krofel, M., Cafuta, V., Planinc, G., Sopotnik, M., Šalamun, A., Tome, S., Vamberger, M., Žagar, A., 2009. Razširjenost plazilcev v Sloveniji: pregled podatkov, zbranih do leta 2009. Natura Sloveniae 11(2): 61-99.
- Lešnik, A., 2003. Inventarizacija dvoživk v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Poročilo.
- Lešnik, A., Zakšek, B., Govedič, M., 2016. Monitoring izbranih živalskih (metulji, dvoživke, močvirska sklednica) vrst pred pričetkom izvedbe gradbenih del za urejanje zadrževalnikov na območju OPPN Brdnikova. Končno poročilo.
- Šumer, S., Povž, M., Brilly, M., 2004. Vpliv regulacije na ribe reke Glinščice. Mišičev vodarski dan.
- Šumrada, T., 2013. Naravoslovni učni poti Koseški bajer in Šišenski hrib. Končno poročilo.
- Tome, D., Bordjan, D., Vrezec, A., Koce, U., Denac, D., 2011: Ptice Ljubljane in okolice. Končno poročilo.
- Vrezec, A., Ambrožič, Š., Kapla, A., 2013. Favna hroščev evropskega varstvenega pomena v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Končno poročilo.
- Vrezec, A., Bertoncelj, I., Jaklič, T., Ambrožič, Š., 2014. Ugotavljanje učinkovitosti naravovarstvenega ukrepa sanacije dreves iz Jakopičevega drevoreda. Končno poročilo.
- Vrezec, A., Bertoncelj, I., Jaklič, T., Kapla, A., Ambrožič, Š., 2014. Celostna conacija Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib za namene ohranjanja populacije močvirskega krešiča (Carabus variolosus) in koščaka (Austropotamobius torrentium). Končno poročilo.
- Zidar, S., Krivec, N., 2016. Projekt Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 2. Končno poročilo.
- ZZRS, 2004. Ribe in raki v Krajinskem parku Rožnik, Šišenski hrib in Tivoli. Končno poročilo.

- Začasne upravljavske smernice za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.