Domov > UPRAVA PARKA > Navodila za snemanje

Navodila za snemanje

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh) je javni prostor za oddih in razvedrilo.

Kot zavarovano območje narave je prednostno namenjen varovanju naravnih vrednot, ohranjanju in izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti in ohranjanju krajinske pestrosti.

Na zavarovanem območju morajo biti zato vse dejavnosti za obiskovalce in naravo čim manj moteči ter združljivi z varstvenimi cilji krajinskega parka oz. skladne z varstvenim režimom zapisanim v Odloku o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Pred snemanjem

V kolikor želite snemati znotraj območja Krajinskega parka, morate:
- z načrtom za snemanje seznaniti upravljalca območja in
- pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljalca površine, kjer bo snemanje potekalo.

1. Seznanitev upravljalca območja (JP VOKA SNAGA; Služba Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib)

O snemalnih načrtih se lahko posvetujte z upravljalcem območja. Za vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu info.kptrsh@vokasnaga.si ali po telefonu 386 1 5808 071, od ponedeljka do petka, od 7:00 -15:00.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovano območje. Naloga upravljalca krajinskega parka je izvajanje aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev parka. Med njimi je tudi naloga sodelovanja in usmerjanja organizatorjev snemanj.

Pred načrtovanim snemanjem je zato treba seznaniti upravljalca. Ta bo na podlagi vaših informacij o izvedbi snemanja, v sodelovanju z ZRSVN, presodil ali vaš dogodek ni v nasprotju z varstvenim režimov, pravili ravnanja, cilji in namenom krajinskega parka. V kolikor je snemanje v parku izvedljivo, vam bo upravljalec podal usmeritve za njegovo primerno izvedbo v skladu z Odlokom o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Seznanitev upravljalca parka je treba opraviti vsaj 10 dni pred izvedbo snemanja z izpolnjeno vlogo.

Vlogo za seznanitev upravljalca z načrtom snemanja s pripadajočimi prilogami pošljite na elektronski naslov: info.kptrsh@vokasnaga.si

Upravljalec ima, po prejetju popolne vloge, pet delovnih dni časa za presojo ali vaš dogodek ni v nasprotju z varstvenim režimov, pravili ravnanja, cilji in namenom krajinskega parka. V kolikor je snemanje v parku izvedljivo, vam bo upravljalec podal usmeritve za njegovo primerno izvedbo v skladu z Odlokom o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Popolna in oddana vloga ni dovoljenje za snemanje. Upravljalec vas bo z odločitvijo, ali je snemanje v KP TRŠh v skladu s cilji zavarovanja, seznanil pisno, v elektronskem sporočilu.

2. Soglasje lastnika oziroma upravljalca površine, kjer bo snemanje potekalo

Na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana je treba predhodno pridobiti dovoljenje za posebno rabo javne površine in urbanistično soglasje, ki ga na podlagi oddane vloge izda Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.


Nekaj osnovnih omejitev in usmeritev med snemanjem v krajinskem parku

- dostavna vozila sme izvajalec snemanja parkirati skladno z določili 28.b člena Zakona o ohranjanju narave. Z vozili ne smete zapuščati dostavnih poti in parkirati izven njih. Po dostavi se morajo umakniti na uradna parkirišča. Tehnično opremo naj se praviloma prenaša peš ali z ročnimi vozički;

- v primeru, da Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) v soglasju/mnenju izjemoma dovoli dostavo z vozili, naj bo hitrost vožnje v parku omejena do 10 km/h;

- začasnih objektov in opreme (šotorov, stojnic, agregati, wc ipd.) naj se ne postavlja izven utrjenih površin;

- začasnih objektov in opreme (šotorov, stojnic, agregati, wc ipd.) naj se ne postavlja pod krošnje oziroma v bližino dreves, še posebej ne na njihove korenine;

- tehnične opreme se ne naslanja, obeša ali pritrjuje na drevesa ali grmovne rastline na način, ki jih poškoduje;

- sekanje, lomljenje ali kako drugače nasilno uničevanje ali poškodovanje dreves in grmovnih rastlin ni dovoljeno;

- postavitev opreme za izvajanje snemanja naj se izvede na način, ki po zaključku omogoča povrnitev v prejšnje stanje v čim krajšem možnem času in ne pušča sledi;

- med snemanjem naj se uporablja ozvočenje in osvetljevanje čim nižje jakosti;

- reklamno oglaševanje ni dovoljeno;

- med snemanjem mora biti obiskovalcem javnih površin omogočena njihova uporaba (velja predvsem za oviranje prehoda poti);

- na vidnem mestu zagotovite opozorilni napis (namen in trajanje zapore) v primeru zapor oz. osebo, ki skrbi za komunikacijo z naključnimi obiskovalci

- čim bolj se prilagodite obiskovalcem krajinskega parka;

- zemeljska dela kot sta odkop, nasutje ipd. niso dovoljena;

- uporaba ognja in napeljevanje vode ni dovoljeno;

- po končanem snemanju naj se prostor, ki se ga bo uporabljalo, povrne v prejšnje stanje v čim krajšem možnem času. Odstraniti je treba vse objekte, predmete, oznake in odpadke na vseh uporabljenih površinah ter kriti stroške vzdrževalcu parkovnih površin za morebitno sanacijo travnatih površin ali druge parkovne infrastrukture;

- organizator naj z odpadki ravna čim bližje načelu »dogodek brez odpadkov«. Če tega ne more zagotoviti, je dolžan na svoje stroške zagotoviti ločeno zbiranje in prevzem odpadkov po kriterijih, ki jih določi izvajalec javne službe JP VOKA SNAGA d.o.o.;

Po snemanju - ne puščajte sledi

Stanje, ki po snemanju ostane na terenu, je obraz odgovornosti do narave in ostalih uporabnikov prostora. Zato po zaključku snemanja v najkrajšem možnem času pospravite snemalni prostor in ga povrnite v prvotno stanje.

Pravne podlage:
- Zakon o ohranjanju narave : Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – popr., 119/02, NPB1, 22/03 – UPB1, NPB2, 41/04, NPB3, 96/04 – UPB2, NPB4, 61/06 – ZDru-1, NPB5, 8/10 – ZSKZ-B, NPB6, 46/14, NPB7, 21/18 – ZNOrg, NPB8, 31/18 in NPB9
- Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib


JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.