Domov > UPRAVA PARKA > Za organizatorje prireditev

Za organizatorje prireditev

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh) je javni prostor za oddih in razvedrilo. Kot zavarovano območje narave je prednostno namenjen varovanju naravnih vrednot, ohranjanju in izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti ter ohranjanju krajinske pestrosti.

Vse dejavnosti na zavarovanem območju morajo biti zato za obiskovalce in naravo čim manj moteče in združljive z varstvenimi cilji krajinskega parka.

Zato se je na začetku treba vprašati, ali je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib primerno mesto za vašo prireditev oziroma shod?

Kaj je javna prireditev oziroma javni shod?

Javni shod oziroma javna prireditev je vsako organizirano zbiranje ljudi na prostem ali v zaprtem prostoru, ki ima določenega organizatorja ter vnaprej določen program, udeležba pa je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

  • Javni shod (v nadaljevanju: shod) se organizira z namenom izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega (širšega, splošnega) pomena ali skupnega pomena (ki zadevajo le udeležence shoda).
  • Javno prireditev (v nadaljevanju: prireditev) se organizira z namenom izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti.

Navodila Ministrstva za notranje zadeve organizatorju javnih shodov in javnih prireditev

Če organizirate dogodek, ki ni javna prireditev ali shod, vas vseeno prosimo, da o tem obvestite upravljalca parka. Na ta način lahko spremljamo rabo prostora in njene učinke, vam svetujemo pri organizaciji parku prijaznega dogodka in pomagamo uskladiti različne uporabnike parka v času ter prostoru.

V kolikor ste še vedno v dvomih ali vaša prireditev oziroma shod sodita v krajinski park, se lahko o tem posvetujete z upravo parka in pišete na info.kptrsh@vokasnaga.si.

Če menite, da vaša prireditev oziroma shod sodi v krajinski park:

1. pridobite soglasje lastnika oziroma upravljalca prireditvene površine
Ali je površina javna ali v lasti in upravljanju MOL, lahko ob brezplačni registraciji izveste z vpogledom v Zemljiško knjigo, ki je javno dostopna.
Na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana je treba pridobiti predhodno dovoljenje, ki ga na podlagi oddane vloge izda Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

2. pridobite predhodno soglasje za izvedbo dogodka od Zavoda RS za varstvo narave
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovano območje, kjer je obvezno pridobiti predhodno soglasje Zavoda RS za varstvo narave. Ta na podlagi prejete vloge za pridobitev soglasja presodi ali vaš dogodek ni v nasprotju z varstvenim režim, cilji in namenom krajinskega parka in poda usmeritve za njegovo primerno izvedbo.

Vlogo za pridobitev soglasja je potrebno oddati vsaj en mesec pred datumom začetka prireditve oz. shoda.

Vloga naj vsebuje čim več informacij kot so:

- čas (datum in ura začetka in konca, vključno s postavitvijo in pospravljanjem prireditvenega prostora),
- točno lokacijo prireditve,
- program prireditve in njen namen
- količino in velikost začasnih objektov (odri, stojnice, itd.),
- način dostave,
- načrt transportnih poti
- načrt ravnanja z odpadki
- predvideno število wcjev in njihova lokacija
- predvideno število udeležencev
- ind.

Če gre za rekreativno prireditev, naj se priloži grafični prikaz trase gibanja udeležencev.

Primer vloge

Naslov za oddajo vloge: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na: zrsvn.oelj@zrsvn.si.

Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij, o pričetku prireditve oziroma shoda čim prej oziroma vsaj dan prej obvestite upravljalca krajinskega parka na info.kptrsh@vokasnaga.si. Z njim se lahko posvetujete tudi o konkretni izvedbi na terenu v skladu z odlokom KP TRŠh.

3. Po zaključku prireditve oziroma shoda za seboj ne puščajmo sledi!
Stanje na terenu dan po prireditvi oziroma shodu je naš obraz odgovornosti do narave in ostalih uporabnikov prostora. Zato po zaključku shoda ali prireditve v najkrajšem možnem času očistite prireditveni prostor in ga povrnite v prvotno stanje.
Nekaj smernic za izvedbo smo zapisali v prispevku Označevanje začasnih poti brez sledi
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naš elektronski naslov info.kptrsh@vokasnaga.si

Pravne podlage:
- Zakon o ohranjanju narave : Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – popr., 119/02, NPB1, 22/03 – UPB1, NPB2, 41/04, NPB3, 96/04 – UPB2, NPB4, 61/06 – ZDru-1, NPB5, 8/10 – ZSKZ-B, NPB6, 46/14, NPB7, 21/18 – ZNOrg, NPB8, 31/18 in NPB9
- Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.