Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Odstranjevali smo deljenolistno rudbekijo
10. 07. 2020
Odstranjevali smo deljenolistno rudbekijo

Danes smo s pomočjo prostovoljcev Zavoda RS za varstvo narave v Naravnem rezervatu Mali Rožnik odstranjevali invazivno rastlino deljenolistno rudbekijo.

To je meter do 2,5 metra visoka zelnata trajnica, ki zlatorumeno cveti od julija do oktobra. Izvira iz Severne Amerike, pri nas se jo je sadilo kot okrasno rastlino v vrtovih, od tam pa se je razširila v naravo – pogosto na poplavna območja rek ter gozdne robove. Razširjena je po vsej Sloveniji.

V letu 2019 smo skupaj s prostovoljci izvedli tri akcije odstranjevanja deljenolistne rudbekije v Naravnem rezervatu Mali Rožnik, v mesecu juliju in avgustu.

Ker se rastlina razmnožuje tako vegetativno s koreninami kot spolno s semeni je odstranjevanje najbolj uspešno še pred cvetenjem. Mlade rastline izrujemo s čim večjim delom korenine. Pri večjih sestojih je treba aktivnost izvajati več let zapored, da sestoj oslabi in da se izčrpa tudi semenska banka v tleh.

Tudi sicer na območju Krajinskega parka vsako leto potekajo akcije odstranjevanja invazivk, v zadnjih letih tudi v sklopu projekta LIFE ARTEMIS.

Naravni rezervat Mali Rožnik ali Rakovniško barje leži v dolini med slemeni Malega in Velikega Rakovnika. Območje je rastišča močvirske in barjanske flore, prisotne so tudi številne druge vrste, med njimi več redkih in ogroženih, kar daje temu območju velik naravovarstveni pomen in prispeva k visoki vrstni pestrosti v Krajinskem parku.

Rezervat potrebuj redno upravljanje – med drugim spremljanje stanja vrst in habitatnih tipov, nadzor nad zaraščanjem in pojavljanjem invazivnih tujerodnih vrst ter ozaveščanje o pomenu ohranjanja takšnih območij.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.