Domov > Aktualno > Arhiv novic > Dan Nature 2000
21. 05. 2019
Dan Nature 2000

Danes obeležujemo prvega izmed treh naravovarstvenih dni, ki jih praznujemo v tem tednu – Dan Nature 2000.

Natura 2000 je omrežje posebnih varstvenih območij, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti. V Sloveniji je opredeljenih 355 območij, od tega 324 določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah. S pomočjo obeh direktiv v Evropi varujemo več kot 1.000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 200 habitatnih tipov.

V našem parku sicer nimamo opredeljenega območja Natura 2000 imamo pa številne Natura 2000 vrste, npr. hrošča puščavnika in močvirskega krešiča, kačjega pastirja velikega studenčarja, metulja črtastega medvedka, raka navadnega koščaka.

Mreža območij Natura 2000 je ključni element zelene infrastrukture v Evropi, naravni kapital naše in vseh prihodnjih generacij. Mreža območij pokriva dobrih 37% površine Slovenije, kar je največ v Evropski uniji.


Hrošč puščavnik (Osmoderma eremita) – hrošč iz vrste skarabejev, ki živi izključno v starih drevesnih duplih listavcev, kjer se ličinke prehranjujejo z odmirajočim lesom. Odrasel hrošč živi le nekaj tednov. Samci z značilnim vonjem po marelicah privablja samico.
Močvirski krešič (Carabus variolosus) – v Sloveniji splošno razširjena a redka vrsta hrošča, ki naseljuje gozdne potoke in močvare. Prezimi v odmrlem lesu. Ogroža ga predvsem uničevanje in onesnaževanje gozdnih potokov.
Veliki studenčar (Cordulegaster heros) – je največji evropski kačji pastir z izjemnimi letalskimi sposobnostmi. Na telesu prevladuje črna barva, ki jo dopolnjuje rumena barva v obliki prstanov. Je prebivalec čistih naravno ohranjenih gozdnih potokov. Ima status ranljive vrste.
Črtasti medvedek (Euplagia quadripunctaria) – metulj z značilnim črno – rumeno-belim vzorcem na zgornji strani sprednjih kril, spodnja stran kril je opečnate barve. V Sloveniji je splošno razširjen ob gozdnih robovih in območjih z zeliščno gozdno vegetacijo. Ima status ranljive vrste.
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium) – sladkovodni rak, ki naseljuje hladne in hitro tekoče potoke, kjer se navadno skriva pod kamni. Je odličen pokazatelj kakovosti vode. Ima status ranljive vrste.

Več informacij:

  1. http://www.natura2000.si/
  2. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_sl.htm
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.